Schrijven van reserve-eerste luitenant H.H.C. Vos

A f s c h r i f t.

8e Regiment Infanterie.
--------------
Onderwerp:
Indeeling 4e Sectie 2-II-8 R.I.
---

Amsterdam, 5 October 1940.  

  In antwoord op Uw schrijven Nr. 211/a dd. 4 dezer bericht ik U, dat tijdens de oorlogsdagen de volgende Sergeants waren aangewezen als Commandant in S 23:
  Sergeant Paalman, als C.-S 23
  Sergeant Dollekamp, als C.-S 10
  Sergeant Windig, als C.-S 5
  Sergeant Yzermans, als C.-S 4.
  Ten verklaring hiervan dienst, dat, zooals ik U reeds in Zeist heb medegedeeld, de steunpunten 4 en 5 een week vóór den oorlog op last van hoogerhand zijn afgebroken.
  Aangezien wij in den loop van Vrijdag, 10 Mei j.l., pas vernamen, dat het geen oefening betrof, maar oorlog, ontbrak ons den tijd deze steunpunten weer op te bouwen.
  Dientengevolge ben ik met mijn Compagniecommandant overeengekomen de mitrailleurs van deze steunpunten in S 23 te doen stelling nemen, temeer daar zij daarin ongeveer hetzelfde vuur konden uitbrengen als op hun oospronkelijke plaats.
  Telkens waren dus in S 23 aanwezig 3 x 2 schutters en helpers, plus een sergeant als Commandant.
  Steunpunt 10 lag vlak achter den Liniedijk en was werkeloos tot eventuele doorbraak rechter vleugel, zoodat ook sergeant Dollekamp meerdere malen Commandant is geweest in S 23. Diens opvolger Groepscommandant, de korporaal Schoots, was alleszins capabel het commando tijdelijk waar te nemen in S 10.
  Naar ik meen, is sergeant Yzermans slechts een enkele maal opgetreden als Commandant S 23, daar hij door toevallige omstandigheden meerdere malen op patrouille is geweest.

De res. 1e luitenant,
(get.) H.H.C. Vos.
 

Aan
Commissie voor Korpsonderzoek
te 's-Gravenhage.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 460.58 KB)