Verhoor van majoor C.J. Voigt

Verhoor op Woensdag 26 Juni 1940 van den Majoor Voigt, C.-III-8 R.I. (vp.), Julianalaan 18, Arnhem
-----------------------------

Klik hier voor een uitvergroting
Het weiland in de Nude waar in mei 1940 de commandopost van Majoor Voigt (C.-III-8 R.I.) was gelegen (2000)
  Reeds in het begin waren de telefoonverbindingen stukgeschoten. We hebben die niet kunnen herstellen. In het N. waren de opstellingen nog niet gereed, de derde, meest noordelijkste, moest nog begonnen worden. Ik heb plm. 14 dagen tevoren een sectie gekregen van II-19 R.I., onder bevel van Luit. Mr. de Haas, als extra versterking. In het gebied tusschen het nieuwe kanaal en de inundatie zijn allerlei moeilijkheden geweest, waarvan ik overigens niets weet.
  Toen ik de uitbreiding N. van het kanaal overnam was alles drassig; door de droogte was echter een strook van 2 à 300 m droog geworden. Ik heb dit 2 dagen tevoren gerapporteerd. De stellingen waren vroeger betrokken geweest door personeel van de Comp. Hagedoorn (van I-19 R.I.); toen ik ze overnam waren ze geslecht en onbruikbaar. Door de Heidemaatschappij zijn er twee gedeeltelijk hersteld.
  Van het stuk 6 veld in de linkervleugel heb ik geen bericht gekregen na het aanvangen van den vijandelijke aanval. Wel van de andere stukken, die zich goed geweerd hebben. In den morgen van 11 Mei heb ik nog bericht gehad van de 3-III (kap.Zwarts), dat de geheele linkervleugel krachtig werd aangevallen en geen stand meer kon houden. Daarop heb ik artillerievuur 103 (of 203) aangevraagd, afsluitingsvuur dat was voorbereid langs het nieuwe kanaal. De ordonnansen konden geen verbinding tot stand brengen. Optische verbinding met de artillerie was niet te krijgen, ook bij oefeningen niet. De U.K.G. groep bij de voorposten ingedeeld kwam met een leege batterij: ze is teruggestuurd, maar niet bij A.I.O. gemeld (luit.Terpstra).
  Op een vraag die ik kreeg van den C.-1-III (op verzoek van groepscommandant-Rijnzicht Bijlsma), heb ik geantwoord, dat standgehouden moest worden.
  Ik heb gezien, dat de opstellingen der voorposten van het Noorden uit opgerold werden. Ik zag ook witte vlaggen. Mijn adjudant, de luit.Kranenburg, is er op uitgegaan, doch is gekomen tot de Annahoeve; zonder resultaat. Ik hoorde later, dat de Duitschers de witte vlagen geplaatst hebben, zoodra ze de opstellingen genomen hadden. Op een gegeven oogenblik heb ik gemerkt, dat mijn commandopost op den linkervleugel bedreigd werd.
  Mijn commandopost is met behulp van een groep die teruggekomen is, verdedigd en tenslotte omsingeld. Toen zijn we gevangen genomen (16.30 - 17.00). Ook de s.m.i. Blom is krijgsgevangen gemaakt: hij heeft zich zeer moedig gedragen, naar ik gehoord heb, en heeft tot het uiterste stand gehouden.

Klik hier voor een uitvergroting
Het weiland in de Nude waar in mei 1940 de commandopost van Majoor Voigt (C.-III-8 R.I.) was gelegen (2000)
  Ik had een uitkijkpost in een steenfabriek "de Plasserwaard", die zeer goede berichten heeft gegeven. Maar dat is de eenige geweest, waarvan ik tot het laatste toe berichten kreeg.
  Er was betrekkelijk veel artillerievuur en mitrailleurvuur geweest (ook mitrailleurvuur van eigen troepen), waarvan we veel last hadden: het is later naar achteren geplaatst.
  Ik heb geen gevallen van plichtsverzaking, noch van heldenmoed te melden. Ik kende het geluid van artillerievuur en had er persoonlijk niet veel last van, maar kan me voorstellen, dat er een demoraliseerenden invloed van uitging op den troep.
  Het was aan den troep bekend, dat wanneer de schietsleuven niet gebruikt konden worden, reserve-opstellingen moeten worden ingenomen of anders van boven de stelling uit geschoten moest worden. Het is ook gebeurd, o.a. bij de Anna's hoeve (bij Terhorst). Ook bij mij van de commandopost is van de borstwering af geschoten.
  Bij de kapitein Gouda is de boomgaard opgeruimd, zoodat hij schootsveld kreeg van plm. 300 meter.
  Ik was het met de opstellingen van de zware mitrailleurs, die mij waren toegewezen door den D.C. (kap.Puffius onder leiding van Kol.Rieber) niet geheel eens. Ik had nog 4 zware mitrailleurs aangevraagd, om in de voorste lijn te plaatsen: ze zijn toegezegd maar niet ontvangen, zoodat ik eigen mitrailleurs verplaatst heb.
  Ik had defensiehandgranaten, die ook in verschillende opstellingen gebruikt zijn. Bij den s.m.i. Blom zijn ze allen opgebruikt.

Voorgelezen, volhard en geteekend,
w.g. C.J. Voigt

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.59 MB)