Verhoor van reserve-kapitein H.M. Vestdijk

Verhoor op 18 Augustus 1940 van den Reserve-kapitein H.M. Vestdijk,
Commandant 16 M.C. (Vickers) ingedeeld bij II-8 R.I., woonachtig te 's-Gravenhage.
------------------------------------------------------------------

  Links van mij de compagnie Hakkert.
  Rechts van mij de compagnie Maas.

Klik hier voor een uitvergroting
Situatieschets van reserve-Kapitein H.M. Vestdijk, Commandant 16 M.C. en ingedeeld bij II-8 R.I. (1940)
  In den nacht van 9 op 10 Mei is de 1e sectie ingevolge de daaromtrent uitgegeven orders, bij gevechtsgraad 2a naar haar opstelling tegen luchtdoelen afgemarcheerd.
  Op 10 Mei ben ik om half drie uit mijn kwartier gegaan om deze sectie te controleeren, het overige deel der compagnie was nog in de kwartieren. Er kwamen toen vliegtuigen waarop de 1e sectie het vuur opende, daarop heb ik het aannemen van gevechtsgraad 4 vervroegd (moest ingevolge orders om 5.00 uur zijn ingenomen).
  Aan mijn compagnie mankeerde de noodige rijwielen, voertuigen en munitie, een en ander is door vordering aangevuld (tijdens het gevecht had ik zelfs overvloed van munitie door aanvulling door Commandant II-8 R.I.)
  De twee sectiën onder mijn bevel hebben hun opstellingen ingenomen, waarbij de 1e sectie tegen luchtdoelen in stelling bleef.
  Om 11.00 uur eenig mitrailleurvuur uit vliegtuigen, hetgeen mij aanleiding gaf de 1e sectie ook in de gevechtsopstelling te plaatsen en was deze daardoor niet meer in staat tegen luchtdoelen te vuren. In de watervoorziening heb ik zoo goed mogelijk voorzien door melkbussen, emmers enz.
  Na de Legerkorpscommando-verwisseling heb ik mijn linker sectie moeten verplaatsen (verstoppen). Uit de aanvankelijk linkeropstelling kon ik met zes stukken vuur brengen op Kruiponder en richting Wageningen. Door deze verandering kon ik geen vuur op de Heimerberg brengen en onvoldoende vuur op Kruiponder.
  Deze verandering van opstelling is gelast door den Legerkorps-commandant, Generaal Harberts.
  Op Zaterdag 11 Mei gebeurde aanvankelijk niets bijzonders. Om plm. 11.00 uur begon er zeer kalme vijandelijk artilleriebeschieting, deze werd langzamerhand intensiever.
  Een stuk pag. onder commando van een sergeant Meier behoorende bij de sectie Schouten (19e Compagnie pag.) is Zaterdagmiddag met zijn stuk en personeel verdwenen, waarheen is mij onbekend.
  In de nacht van 11 op 12 Mei is één der mitrailleurs onklaar geschoten, dit is nog aan den B.C. gemeld. Zondag 12 Mei vanaf de vroege morgen onafgebroken vijandelijke artilleriebeschieting. Duitschers hebben wij niet gezien. Als er beweging was in het voorterrein vuurden wij. Voor 12.00 uur op 12 Mei veel beweging van troepen gezien bij Kruiponder.
  Op mij maakte om 15.00 uur het terrein van Kruiponder tot Grebbeberg de indruk van weinig bezetting.
  Om 16.00 uur heb ik mij verplaatst naar de linker sectie en het commando van de rechter sectie (l stuk) overgedragen aan den luitenant Gazendam.
  In den laten middag van 12 Mei heb ik om 19.00 uur bevolen dat er van 19.30 - 19.45 uur vuur gebracht moest worden op Heimerstein, dit naar aanleiding van het om 19.00 uur ontvangen bericht dat er een tegenstoot ondernomen zou worden. Deze tegenstoot zou op de Grebbeberg plaats hebben.
  Maandag 13 Mei zeer zware artilleriebeschieting aanvangende 4.00 uur. Wij konden niets doen. Om 9.00 werd het vijandelijk artillerievuur verlegd naar achteren. Ik heb nooit geweten wanneer de majoor Jacometti gesneuveld is. Om 9.00 uur had ik de indruk dat mijn rechter flank ongedekt was, daar de compagnie Maas (2-III) daar niet meer was en er vijand op mijn rechter flank was. Mijn linker flank was nog bezet.
  Om plm. 10.00 uur kreeg ik bericht dat een compagnie Jagers een tegenstoot zou uitvoeren. Dit bericht kreeg ik van een mij onbekende soldaat. Toen ik in afwachting was van deze tegenstoot, hoorde ik uit het voorterrein geroep "Vickers" en zag ik een troep vluchtende soldaten ter sterkte van een sectie, deze sectie behoorde tot 24 R.I. (Reserve-Regiment). Deze soldaten waren geheel in de war en zijn daarna doorgestuurd. Zij voegden zich bij troepen achter mij en vanuit die opstellingen werd plm. 12.00 uur het vuur geopend.
  Toen het vijandelijke artillerievuur verlegd werd, eindigde het eigen mitrailleurvuur achter mij. Van vijands zijde bleef het vuren doorgaan. Mijn drie stukken konden nog altoos op bewegingen in het voorterrein vuren. Ik kreeg om plm. 13.00 uur door het vuur dat ik van alle zijde ontving de indruk dat ik rondom in de vijand zat.
  Ik heb opdracht gegeven de stukken op de rugweren te zetten, omdat er achter onze opstelling vijand zat, doch dat is niet uitgevoerd, daar ik door kleine groepen Duitschers met handgranaten enz. overvallen werd.
  Ik heb mij toen met mijn sectie overgegeven.

Voorgelezen, volhard en geteekend,

w.g. H.M. Vestdijk.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.32 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 9.79 MB)