Verklaring omtrent de dienstplichtig soldaat H. Raak

Verklaring afgelegd door de Heer J. Naber, zwager van wijlen de dpl. soldaat H. Raak, van
19e Compagnie Pag., in de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 22 Januari 1948.
--------------------

  De familie van wijlen soldaat Raak weet - voor zover mij bekend - niets af van het optreden van Raak bij de gevechten in de commandopost van Commandant 8 R.I. op de Grebbeberg. Voor zover mij bekend heeft Raak daarover nimmer gesproken. Wel heb ik van anderen gehoord, dat hij flink zou zijn opgetreden. Dit is echter het enigste wat ik kan mededelen. Raak was een flink man met een erg gesloten karakter. Dat hij flink was, wordt ook hierdoor bewezen, dat hij tijdens de bezetting in de illegaliteit is gegaan.
  Ik heb soldaat Wobben gevraagd of hij iets van het optreden van wijlen Raak af wist. Wobben behoorde destijds - naar ik meen - tot hetzelfde onderdeel als Raak. Hij wist er evenwel niets van omdat hij de gevechten in de commandopost van Commandant 8 R.I. niet had medegemaakt. Hij had Raak later in het hospitaal ontmoet, doch deze had hem daar niets verteld over zijn optreden.
  Ik zal bij de ouders van wijlen Raak en eventueel bij anderen informeren of mogelijk nog iets van zijn optreden bekend is.

's-Gravenhage, 22 Januari 1948.

(get.) J. Naber.

Opgenomen: M.
Typ.: K.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 700.26 KB)