Verklaring van eerste luitenant P.L.A.C. Hoogvliet

afschrift

P R O C E S   V E R B A A L .

Van een huishoudelijk onderzoek gehouden door den kapitein-adjudant Hendriks D.R., Hoofd
Regelingsbureau 8 R.I. en 1e Luitenant-adjudant Kanaar N.J., Hoofd Regelingsbureau 11 R.I.
----------------------

Verklaring van den 1e Luitenant Hoogvliet P.L.A.C.:

Klik hier voor een uitvergroting
Officieren van II-11 R.I. bij Hotel Darthuizen te Leersum (26 oktober 1939) » meer
Op 12 Mei 1940 bevond ik mij met mijn Bataljonscommandant bij de vacantiekolonie op de Amerongscheberg. Tusschen 15.00 en 16.00 uur op dien dag kreeg de reserve-majoor Van Dijk van Commandant IVe Divisie telefonisch bevel om op te rukken naar den Trekpot bij Prattenburg, op het snijpunt Cuneraweg - weg Veenendaal - Elst, alwaar nadere bevelen zouden worden afgewacht.
De Majoor Van Dijk gaf mij het bevel de Compagniescommandanten bij zich te ontbieden. Nadat de Compagniescommandanten zich bij Majoor Van Dijk hadden gemeld, zijn de compagnieën afgemarcheerd.
Ik kan mij niet herinneren of de Majoor Van Dijk mij een order gegeven heeft voor den commandant van den trein, ik ben echter wel naar dezen laatsten commandant gegaan en heb hem orders gegeven het Bataljon te volgen naar de opgegeven plaats bij de Trekpot, daarna ben ik na uitvoering van de gegeven orders, met den majoor Van Dijk per auto naar den Trekpot gereden.
In het Café de Trekpot heeft Majoor Van Dijk bevelen gekregen van Commandant 10 R.I. en heeft daarna zijn bevelen gegeven aan de Compagniescommandanten. De compagnieën zijn afgemarcheerd, terwijl Majoor Van Dijk wachtte totdat alle compagnieën de Trekpot hadden gepasseerd.
Op het moment dat de Majoor zelf wilde vertrekken, merkte ik op, dat van de treinen nog niets te zien was, terwijl zij alleen wisten dat zij tot den Trekpot moesten komen, in verband hiermede heb ik aan den majoor voorgesteld om den trein in te wachten. Dit heeft de Majoor goedgevonden. Daarop is de majoor vertrokken.
Ik kan mij niet herinneren dat ik gezegd heb: "Majoor, mag ik bij de treinen blijven," terwijl ik mij eveneens niet kan herinneren dat de majoor hierop antwoordde: "dat heb ik liever niet, je behoort bij den majoor".
Ik ben op weg gegaan en heb vlak bij de Trekpot het eerst ontmoet de gemotoriseerde goederentrein onder commando van sergeant Mastbergen, deze Commandant heb ik den weg aangewezen, welke hij moest rijden. Ongeveer 15 minuten daarna ontmoette ik eveneens bij de Trekpot de treinen met paardentractie, op dat zelfde moment viel in de onmiddellijke omgeving artillerievuur. Hierdoor ontstond een groote verwarring, waardoor een ieder dekking zocht.
Ik zelf zocht dekking tegen de muren van Café de Trekpot.
Even daarna keerde de gemotoriseerde trein terug, deze heb ik daarop een eind verder achterwaarts gedirigeerd.
Toen het vuren minder werd, ben ik in een auto gestapt en zoo snel mogelijk richting Amerongen gereden, om aldaar de gemotoriseerde trein te zoeken, welke ik tegen het vallen van de avond vond. Ik ben toen met de gemotoriseerde goederentrein vanuit het Amerongsche bosch langs den hoofdweg gemarcheerd naar Remmerden en heb daar den trein onder de boomen doen plaatsen.
Op dit moment in tweestrijd zijnde, mij of weer te melden bij mijn Bataljonscommandant of het overige gedeelte van den trein met paardentractie te zoeken, heb ik het laatste gedaan.
Ik heb naar dit gedeelte van den trein (gevechts- en keukentrein) den geheelen nacht gezocht, maar heb hem niet kunnen vinden. Den volgenden morgen bij het licht worden ben ik weer bij den goederentrein te Remmerden teruggekomen, aldaar werd mij door een sergeant medegedeeld dat de reserve kapitein v.d. Venne waarnemend Bataljonscommandant was geworden. Ik ben toen per rijwiel, zonder bedoelde sergeant mede te nemen, naar de plaats, welke hij mij had aangewezen, gereden, doch heb den Kapitein v.d. Venne niet kunnen vinden. Voor mijn vertrek heb ik aan het gemotoriseerde gedeelte van den trein opdracht gegeven nadere orders af te wachten.
Onderweg ontmoette ik een motorordonnans, die mij toeschreeuwde: "Alles moet terugtrekken". Ik heb toen inderdaad troepen zien teruggaan in de richting Elst, o.a. keukenwagens en infanterie per rijwiel.
Ik ben daarop teruggegaan naar de goederentrein. In de onmiddellijke nabijheid van de goederentrein viel artillerievuur.
Daarna ben ik met den goederentrein teruggereden naar Leersum en ben onderweg ook verschillende terugtrekkende troepen gepasseerd.
Te Leersum vernam ik van, naar ik meen Luitenant Tackenberg, administrateur II-11 R.I., dat alles terugtrok op de Vesting Holland. Ik heb daarop getracht verbinding te krijgen met commandopost IIe Divisie, hetgeen mij echter niet gelukte. In Werkhoven heeft Kapitein Woltman mij de raad gegeven bij de Divisiegoederentrein te blijven, omdat er niet achter te komen was, waar het Bataljon zich op dat moment bevond.

Leersum, 24 Juli 1940.
De 1e Luitenant,
w.g. Hoogvliet.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van Kim Schormans.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.22 MB)