Verklaring van reserve-kapitein G. van der Venne

afschrift.
------------------

           De Kapitein Van der Venne verklaart, dat de verklaring van Kapitein Haffmans door hem geheel wordt onderschreven.
           Hij verklaart verder dat de Majoor Van DIJK terugtrok in een woonwagen en Dr. Behr en de Luitenant Blank de beschikking kregen over een woonwagen, die in de zandkuil stond. Kapitein Van der Venne, Kapitein Haffmans en Vaandrig Arendsen en Luitenant De Vries moesten elders kwartier zoeken. Er werd toen zoo goed en zoo kwaad als het ging door de daar aanwezigen, waarbij aanwezig waren de Kapitein Haffmans met zijn compagnie pl.m 40 man met 2 stukken M.C., Staf van het Bataljon en Luitenant Veenendaal met 12 à 14 man, dekking en onderkomen gezocht.
           Kapitein Van der Venne en Haffmans lagen in een kuil met bladeren, 50 meter van den woonwagen van den Majoor af; hier waren ook eenige soldaten van 8 R.I. Het was nacht en alles sliep. Toen kwam terug de hulpafstandmeter G. v.d. Pol. Hij riep: "Kapitein Van der Venne, de Duitschers zijn doorgebroken en alles trekt terug". (Dit was vermoedelijk het gevolg van het teruggaan van de sectie Koehorst + sectie M.C. Melssen van 2-II-11 R.I.).
           Dit teruggaan van de sectie Koehorst was gestimuleerd door het terugtrekken van den Kapitein Wiersinga van 8 R.I., die reeds 3 dagen bij "Kruiponder" zat en toevallig passeerde. Er werd geroepen: "Majoor Van Dijk, waar is Majoor Van Dijk!" Er ontstond een paniek. De Majoor kwam toen uit den woonwagen te voorschijn. Toen verzamelde zich op den weg bij Berg en Dal pag., het Eskadron Van der Voort van Zijp en Quarles van Ufford, compagnie Wiersinga, compagnie Haffmans, 2 stukken M.C.-II-11 R.I., Luitenant Veenendaal, Luitenant Koehorst met sectie, Luitenant Haring met sectie en sectie M.C.-Melssen. Het was toen een sauve qui peut in het pikdonker. Ieder was doodelijk ongerust. Men trachtte toen te overleggen wat nu te doen. Toen hoorden wij de stem van den Majoor Van Dijk, die zeide: "Ik neem de rechter vleugel, jij de linker vleugel, op iedere 5 meter een man."
           Vaandrig Arendsen en Dr. Behr waren toen kalm en trachtten de lieden te kalmeeren, hetgeen succes had.
           Eenigen tijd later is toen het incident Van Dijk en Van der Voort van Zijp geschied, waarbij Kapitein Van der Venne niet tegenwoordig was.
           Bovenstaand relaas is geheel overeenkomstig de waarheid.

Leersum, 30 Mei 1940.
de Kapitein,
(get.) Van der Venne.

voor eensluidend afschrift.
De Kapitein.
Van Stein Callenfels.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.52 MB)