Verklaring van sergeant-capitulant G. Dijkman

Verklaring afgelegd door den sergeant capitulant G. Dijkman van 1-II-8 R.I. in de
vergadering van  de Commissie Militaire Onderscheidingen op 30 December 1946.
------------

  Opmerkingen bij voorgelezen rapport van ondergeteekende:

  Mijn Compagniecommandant was de Kapitein v.d. Berg. Sergeant Vos was mijn Sectiecommandant.
  Op het Wilgenbosch Noord-West van den mitrailleur gericht op de toren van Wageningen, lag geen vuur van onze sectie. Ik heb dit gerapporteerd aan den sergeant Vos die dit doorgaf aan den Kapitein. Wij hebben toen een nieuwe mitrailleur gekregen (er bij). Wij hadden geen zware mitrailleur bij onzen groep.
  De dpln. Valk en Van Schayk hebben onder vuur stelling genomen op den dijk. Ik ben daarna teruggegaan naar mijn groep. Zij hebben zich ingegraven met schoppen die wij in de stelling hadden en die ik ze had gegeven. De zandgrijper heb ik gezien, die stond op den dijk en moest een lager gedeelte van den dijk ophoogen. Valk en Van Schayk hebben zich vrijwillig gemeld. Ik was er bij toen zij afspraken om beurten een trommel leeg te schieten. Alle menschen hebben zich goed gedragen. Sergeant Vos sprak eerst van overgeven, maar toen ik zei: "dat kunnen wij niet doen" heeft hij zich weer hersteld.
  Ik heb gezegd dat Valk en Van Schayk den mitrailleur op een andere plaats moesten opstellen (bij de eerste opstellingsplaats kreeg ik kogels op mijn helm.). Zij zijn niet gewond.
  De anderen zochten in het begin ook geen dekking tegen artillerievuur, later wel. Valk en Van Schayk hebben er den geheelen dag gelegen. Ik denk van ongeveer 10.00 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. Toen zijn wij krijgsgevangen gemaakt.
  Op een gegeven moment kwam er een ordonnans met een boodschap van den vaandrig Wassenaar (rechts van ons): Wij moesten ons maar overgeven, want wij zaten ingesloten. Wij trachtten verband op te nemen (Vos en ik) met de Compagnie links van ons. Er zat niets meer. Wij zijn toen met vaandrig Wassenaar gaan praten en zijn daarbij gevangen genomen door Duitschers die van achteren tegen de stelling op kwamen.
  Vaandrig Koerselman ken ik niet.
  Voor de Duitschers moesten wij zand weggraven. Dit duurde ongeveer een uurtje.
  Ik heb het commando van sergeant Vos niet overgenomen. Ik heb hem alleen bijgestaan als Groepscommandant.

's-Gravenhage, 30 December 1946.

G. Dijkman.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 694.48 KB)