Verslag van reserve-kapitein Th.J. Besling

2-II-19 R.I.
Commandant.

Gevechtsverslag.

  (Opgemaakt zonder gegevens, daar deze werden verbrand bij het neerleggen der wapens)
 
10 Mei 1940. Tusschen 1.30 en 2.00 uur: bericht van Commandant II-19 R.I. toestand 3 ingetreden.
Ongeveer 5.00 uur: toestand 4 ingetreden.
7,00 uur order Commandant II-19 R.I.: verzamelen bij station Rhenen voor rijwielvordering.
Bij aankomst aldaar lichte mitrailleurs opgesteld tegen luchtdoelen.
10,30 uur: Order Commandant II-19 R.I.: Ordemaatregelen nemen bij evacuatie te Elst.
11,30 uur: opstellingen ingenomen, Commandant sectie 11 R.I. meldt zich, 20 man van ... R.A. niet verschenen.
Daar er reeds ongeveer 2000 burgers aanwezig waren zonder leiders, en deze na meerdere pogingen niet verschenen, zelf de evacuatie geregeld. Inwoners van Kesteren, die ten onrechte waren overgezet naar de Noordelijke oever, teruggezonden en 10 schepen naar de Zuidelijke oever laten brengen. 2 transportleiders in den namiddag ingelicht, 2 sectiën teruggehaald voor hulp bij het laden.
 
11 Mei 1940. 1,00 uur: schepen vol, doch nog ongeveer 2000 menschen te evacueeren. In overleg met transportleiders 2 voorbijkomende schepen gevorderd en trams en auto's besteld.
Evacuatie om 10.00 uur geëindigd, terug naar alarmkwartieren te Rhenen en gemeld bij Bataljonscommandant.
Eten voor burgerwerklieden geregeld en plunderingen belet, patrouilles hiertegen verzocht aan Commandant II-19 R.I.
22,30 uur. Bespreking van Commandant II-19 R.I. voor tegenaanval in terrein der voorposten; 2 sectiën 2-II-19 R.I. aangewezen door Bataljonscommandant voor schijnaanval uit Zuidelijke richting. 2-II-19 R.I. (minus 2 sectiën) Bataljonsreserve.
23,30 uur, afmarsch; 2 sectiën onder 2e luitenant Suilen over de sluisdeur in voorterrein.
 
12 Mei 1940. 2,30 uur, wegens te laat verschijnen van de noodbrug terug naar de alarmkwartieren.
Gesneuveld dpl. soldaat G. Nijentap, lichting 1935.
8,00 uur gehaald door luitenant van Deventer op last van Commandant IVe Divisie voor afzonderlijke opdracht, Compagnie overgegeven aan 1e luitenant van der Leeuw.
Op plantage Willem III mondelinge opdracht van luitenant van Deventer (opmerking kantlijn: "Commandant 19e Batterij 6 Veld") ontvangen namens Commandant IVe Divisie om teruggekomen manschappen en kader der voorposten te registreren, moreel vast te stellen en in te deelen. Aanwezig waren ongeveer 80 man, waarvan 1 groep, behoorende tot 2-II-19 R.I. bewapend, de rest ongewapend.
Hiervan 35 man voorzien van geweer en patronen, aangevoerd door Commandant IVe Divisie, waarna deze vertrok naar commandopost onder opdracht nadere orders af te wachten. Wacht uitgezet voor onmiddellijke beveiliging en verkeer ter plaatse geregeld. Intusschen is het aantal manschappen toegenomen tot ongeveer 200 man. Deze verder geregistreerd en ingedeeld. Aanwezig was 2e luitenant Soeter van 7 veld. (opmerking kantlijn: "Commandant 8e Batterij 6 Veld")
 
13 Mei 1940. Getracht orders te ontvangen van Commandant IVe Divisie, hiertoe een ordonnans gestuurd naar commandopost doch wegens zwaar vuur niet te bereiken. Later in den ochtend meldt een tweede ordonnans dat de commandopost van Commandant IVe Divisie niet meer is bezet. Terrein wordt beschoten door vijandelijke artillerie en vliegtuigmitrailleurs waardoor meerdere manschappen vluchten. (Troep was erg nerveus). Ondanks herhaalde pogingen deze terug te krijgen, ongeveer 110 man verzameld.
14,00 uur. Kapitein van Heyst van 24 R.I. meldt zich met 20 man; teruggeslagen en vervolgd door vijandelijke mitrailleurs.
Ongeveer 17,00 uur mededeeling alle troepen moeten terugtrekken op kasteel Zuylenstein; met veiligheidsmaatregelen vertrokken met 50 man met geweren en 80 man ongewapend.
Bij aankomst aldaar gemeld bij kapitein van Loon; één aanwezige lichte mitrailleur en manschappen met geweren in stelling laten komen.
Verkeer in overleg met kapitein van Loon geregeld en eigen compagnie verzameld. Niet verschenen 2e sectie van 2-II-19 R.I.
Chef staf IVe Divisie; die passeerde, scherp omlijnde opdracht verzocht, waarop deze mededeelde dat hij die ging halen. Deze echter nooit ontvangen.
Diverse onderdeelen, na verzamelen, gedirigeerd op hun nieuwe verzamelplaatsen.
20,00 uur begin van brand ontdekt bij opslag van munitie ter plaatse, gebluscht, doch dader is niet te vinden.
Commando over 2-II-19 R.I. overgenomen van 1e luitenant van der Leeuw. Mitrailleurs en trommels waren overgegeven aan ander onderdeel. (Voor verslag vanaf 12 Mei 1940 - 13 Mei 1940 20,00 uur wordt verwezen naar het verslag van genoemd officier).
21,00 uur: Opdracht van Commandant 19 R.I.: Bataljon moet, na aankomst van het andere Bataljon, samen vertrekken naar Cothen.
21,30 uur: Opdracht van Commandant 19 R.I. medegedeeld aan Commandant II-19 R.I. waarna deze mij opdroeg II-19 R.I. te geleiden.
22,00 uur. Na aankomst van het andere Bataljon vertrokken naar Cothen.
23,00 uur aankomst te Cothen, alwaar ondergebracht door den zorg van kapitein Brandt van 19 R.I., welke kwartieren om 24,00 uur werden betrokken.
 
14 Mei 1940. Order Commandant II-19 R.I. Compagniesgewijze afmarsch naar Fort Honswijk, compagnie weer verzameld om 0,30 uur.
Door onbekende weg en veel hinder van gemotoriseerde andere onderdeelen op smalle weg ongeveer 5,00 uur aangekomen op Fort Honswijk. Onderweg 4 1ichte mitrailleurs medegenomen.
Opdracht Commandant II-19 R.I.: met compagnie stelling nemen in Fort met front Oost en Zuid-Oost. Trommels geleend van 11 G.B.
Bij gehouden appel bleek luitenant Suilen en 28 man niet aanwezig.
20.00 uur. Commandant 19 R.I. gelast, na gehouden onderzoek naar de juistheid van het bericht, de wapens neer te leggen, waarna aanwezige stukken door mij werden verbrand.
Alle genoemde tijden zijn ongeveer juist.
Luit. Suilen meldt met 22 man in Vreeswijk te zijn.


Commandant 2-II-19 R.I.
de reserve kapitein.

(get.) Th.J. Besling.

Aan Commandant Regelingsbureau
IVe Divisie.

LEERSUM.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.39 MB)