Inspectietocht met Commandant Veldleger op 20 mei 1940

E.

INSPECTIE C.V. op 20 Mei 1940.

 1. Tusschen GOUDA en UTRECHT lange auto-colonne richting Duitsland. Auto's van IV Auto Bataljon met Nederlandsche chauffeurs. Zij wisten nog niet waarheen zij gingen.
 2. Bij UTRECHT op den weg naar de BILT colonne paarden met voertuigen richting Kromhoutkazerne. Dit waren wagens van 1 R.A., welke munitie gelost hadden in het fort de BILT.
 3. Veldheim, ZEIST (buitenplaats). Bespreking Commandant Veldleger met Dr. PETERS.
  VELDHEIM bevond zich in dezelfde toestand, waarin het door het H.K.V. was achtergelaten (Kapitein VAN VLIET melden: waarom VELDHEIM niet gesloten, waar de boekhouder gebleven is, regeling Sanatorium, enz.)
  Het hek voor VELDHEIM was op slot.
 4. Wielrijderspatrouille tusschen DRIEBERGEN - DOORN bleek te zijn 2 A.M.C. op weg naar Boschlust, DRIEBERGEN. Commandant Kapitein SIJTHOF (Lichtmeetcompagnie) (bedoeld J.P. ten Sijthoff) Commandant 2 A.M.C. = Kapitein VROOMHOF (bedoeld H. Froonhof).
 5. Tusschen DRIEBERGEN - DOORN 4-I-12 R.A. Kapitein GOEDHUIS.
  Munitie uit de stellingen gehaald Zuidwestelijk van VEENENDAAL, ook verbindingen ingeloopen. Ter plaatse was 1e Luitenant TIMMER.
 6. Tusschen DRIEBERGEN - DOORN: Kapitein MAZEL (commandant 2-4 R.H.) en Kapitein PUFFIUS (verbonden aan stafkwartier IVe Divisie).
  Verzoek van Duitsche zijde om te regelen het uit de stellingen halen van wapens, munitie, privé goederen, enz. enz.
  Zij waren met een colonne van 60 auto's. Goederen werden verzameld op park te IJSSELSTEIN en Pioniermaterieel op park van de “Stoomhamer” te RHENEN. Het werk geschiedde hier door de geheele IVe Divisie (dus: 19 R.I., 8 R.I., 11 R.I., 12 R.A., 8 R.A.)
  Kapitein MAZEL deelde voorts mede dat in ZEIST in 2 kerken ongeveer 300 krijgsgevangenen waren, welke nu onder toezicht van Kapitein GOOSSENS bevrijd waren. In ZEIST zou op het oogenblik zijn Generaal v. ÖSTERREICH (Oberst von Österreich, commandant 368 I.R.), voor hem was geweest Generaal v. ZITZEWITY (vermoedelijk bedoeld Oberstleutnant Von Zitzewitz die als parlementair naar Utrecht was gestuurd)
  Het opruimingswerk van IVe Divisie zou nog de geheele week in beslag nemen.
 7. In Ouwehand's dierenpark, gesprek C.V. met den Directeur OUWEHAND, welke het plan heeft een klacht in te dienen tegen een bewering, dat hij verraad zou hebben gepleegd. De schuilkelder werd bezocht; waar tijdelijk commandopost I-8 R.I. geweest was.
 8. Op den Grebbeberg: kazemat nummer 6. Hier is flink geschoten, ook nog wel munitie over. Uit de linker opstelling zijn zeer weinig patronen verschoten (Sergeant A. DEKKER).
  • Kazemat nummer 5 (Gietstalen koepelkazemat G5 op de oostrand van de Grebbeberg). Deze is waarschijnlijk van achteren overvallen (M.C.-I-8 R.I.) mitrailleur was nog aanwezig; Duitschers hadden hier veel gebruik gemaakt van handgranaten (Sergeant W. van HETEREN (bedoeld W. van Meeteren), H. van DINGEN) en Sergeant van DALEN; J. HOOGENBOOM).
  • Uitkijktoren achter kazemat nummer 5 in puin geschoten. Hier aan de boomen een papier met pijl om richting aan te geven, waarop geschreven: "Helden Friedhof Div. v. FRIDAU" auf das freie Feld.
  • kazemat nummer 4 - M.C-I-8 R.I. halverwege de Zuidhelling, de loopgraaf hier was uitgeblakerd, prikkeldraad doorgeknipt. Uit de kazemat zoo weinig gevuurd. Ook hier lagen veel burgerkleeren verspreid.
  • Aan den voet Grebbeberg Zuidkant tegenover het in aanbouw zijnde motorgemaal is geen prikkeldraadversperring; vele booten maakten overgang van het kanaal uiterst eenvoudig. Hier was een gemakkelijk acces voor den vijand.
   Aan de gedekte opstelling langs den overweg is veel gevuurd, de Duitschers wierpen ook vele handgranaten (4e sectie 1-I-8 R.I.) (A. Hesselink en H. van Zuileke).
 9. H.K.V., 21 Mei 1940.
  De ordonnansofficier.
  (get.) Geertsema.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 9.16 MB)