Dagboek van reserve-kapitein A.M.H. van de Venne

afschrift

11e Regiment Infanterie
IIe Bataljon
Mitrailleurcompagnie

   

Afschrift van het dagboek van de krijgsverrichtingen gedurende het tijdvak van 10 Mei tot en met 12 Mei 1940

---------------------------------------------------------

10 Mei 1940. 3.30 uur In een weiland gelegen bij het Kasteel Broekhuizen stond een sectie à 3 stukken van mijn Mitrailleurcompagnie opgesteld tegen laagdalende vliegtuigen. De lucht was er vol van en af en toe werden vliegtuigen die tot 100 meter daalden heftig onder vuur genomen. De Duitsche herkenningsteekens waren met het bloote oog te zien. Eenmaal meenden wij dat er een groot toestel ging dalen. Het vloog tot op 200 meter hoogte boven een weiland, doch verdween weer boven de bosschen in de richting Amerongen.
4.10 uur Een mijner onderofficieren kwam melden dat toestand 4 was afgekondigd. De sectie tegen vliegtuigen ingetrokken en de compagnie verzameld en met patroonwagens en keukenwagens en goederenauto's gereed gemaakt voor vertrek.
6.00 uur De compagnie gereed voor afmarsch.
6.30 uur Mondeling bericht ontvangen, met de compagnie af te marcheeren in de richting Gooier Wetering en langs deze Wetering de compagnie te legeren en nadere bevelen af te wachten. Afgemarcheerd.
7.30 uur Op de plaats van de legering aangekomen en de compagnie in een 5-tal boerderijen ondergebracht. Alle stukken op eigen initiatief in de weilanden aldaar in stelling gebracht weer tegen vliegtuigen en piketten bij de stukken geplaatst.
In de loop van den dag herhaalde malen laagdalende vliegtuigen onder vuur genomen en door deze enkele malen met mitrailleurs bestookt. Wij meenden een vliegtuig flink geraakt te hebben. Het begon naar links en rechts afzakkende bewegingen te maken en verdween in Noordelijke richting. Het bericht bereikte ons dat dit vliegtuig in de Amerongsche bosschen was neergestort. In de kwartieren voor stroo en onderkomen gezorgd. Wachten bij elk kwartier en op toegangswegen geplaatst. Van het bataljon een schriftelijk gasbevel ontvangen en gasalarmeeringsmiddelen en deze over de secties verdeeld.
21.00 uur De geheele compagnie ter ruste.
23.30 uur Mondeling bevel ontvangen de compagnie te verzamelen en af te marcheeren naar de Rijksstraatweg nabij het postkantoor, aldaar zouden nadere bevelen volgen.

Zaterdag 11 Mei 1940.
0.45 uur Afgemarcheerd naar het opgegeven punt.
2.00 uur Aangekomen aldaar en een ordonnans aangetroffen, die ons opdrachten gaf te vertrekken naar de Vacantiekolonie ten Noorden van het Amerongsche Bosch. De troep was zeer vermoeid, de geest echter goed. Wij hadden onderweg veel moeten zoeken. Met eenen en met de noodige marschveiligheidsmaatregelen afgemarcheerd naar de Vacantiekolonie.
3.45 uur Aldaar aangekomen en via de Kapitein Goossens van 1-II-11 R.I. bevel ontvangen opstellingsplaatsen te verkennen en te doen innemen in de omgeving aldaar voor het bestrijden van parachutisten en laagdalende vliegtuigen. Wij kwamen hier onder toezicht van Commandant II-8 R.A.
5.00 uur Na verkenning de opstellingen ingenomen, piketten bij de stukken. Mondeling bericht van plaats en bezetting opstellingen gebracht aan Commandant II-8 R.A. Eenige malen vliegtuigen beschoten. Des nachts gelegerd in bosschen en Vacantiekolonie.

Maandag 12 Mei 1940.
2.30 uur De des nachts ingetrokken piketten weer bij de stukken geplaatst en gedurende den ochtend weer eenige malen geschoten op laagdalende vliegtuigen zonder direct zichtbaar resultaat.
14.00 uur Bevel ontvangen onverwijld kazemat 61, 62, 63 en 64 te bezetten. 3-II-11 R.I. zou voor een sectie ter beveiliging van de opmarsch zorg dragen.
15.30 uur Kazematbezetting na gegeten te hebben en van voldoende munitie te hebben voorzien, afgemarcheerd. Een ordonnans medegegeven om mij de toestand aldaar te berichten.
16.10 uur Bevel ontvangen op te rukken naar Prattenburg.
16.30 uur Met de compagnie min 4 stukken te voet afgemarcheerd naar het opgegeven punt.
16.40 uur Kapitein Van Nispen met een sectie van II Auto Bataljon ontmoet, die mij vroeg of hij ons moest vervoeren daar hij zich moest melden aan de Vacantiekolonie. Daar mij hiervan niets bekend was doorgemarcheerd en de Kapitein Van Nispen aangeraden maar naar de Vacantiekolonie te gaan.
16.45 uur Ordonnans gekregen van Kapitein Van Nispen met de mededeeling dat bij de Vacantiekolonie niemand was. Overleg met hem gepleegd en besloten de compagnie dan maar op zijn auto's te laden ten einde het Bataljon zoo spoedig mogelijk weer te bereiken, dat geheel per auto en op rijwiel al lang in Prattenburg moest zijn aangekomen.
Onderweg ontmoeting gehad met een naar ons stekend vliegtuig dat een eigen G.1 bleek te zijn en ons ook niet bevuurde.
17.45 uur Aangekomen op Prattenburg en op de straatweg Commandant II-11 R.I. gevonden, die nog het volgende bevel gaf.
1-II en 2-II zouden een stelling innemen in een lijn die mij op de kaart werd aangeduid en die bleek te zijn de lijn P.K. (vt. 168.90-442.30) - paal 25 aan de spoorbaan Veenendaal - Rhenen. 1-II linker en 2-II rechter compagnie en 3-II Bataljonsreserve, commandopost bij Berg en Dal. Aan deze 2 compagnieën moesten wij een sectie zware mitrailleurs geven. Op mijn vraag de op de kaart van Commandant II-11 R.I. voorkomende lijnen even over te mogen nemen werd mij geantwoord: "Daar heb ik geen tijd voor". De weg die wij met onze 16 auto's moesten nemen werd door Commandant II-11 R.I. aangegeven en bleek te zijn de meest Oostelijke kunstweg loopende van Prattenburg naar Achterberg.
17.50 uur Vertrokken naar Berg en Dal, doch in overleg met de 1e Luitenant Van Seijmersberg van het Auto Bataljon de meer Westelijk parallel loopende weg gekozen en de compagnie veilig uitgeladen bij Berg en Dal.
18.20 uur Aldaar de 1e en 4e sectie elk een stuk gegeven van de 2e en 3e sectie, zoodat de secties bestemd voor compagnieën elk weer 3 stukken hadden en bevelen voor de afmarsch gegeven. De 4e Sectie onder sergeant-majoor-instructeur Melsen marcheerde vandaar uit direct mee met 2-II en kreeg van mij mee een ordonnans om mij de juiste plaats van opstelling te berichten met het tijdstip van aankomst aldaar. De 1e Sectie onder Luitenant Hulshof-Pol trachtte de 1e compagnie te vinden via de Geertesteeg en verder in Zuidoostelijke richting onder den spoorweg door. Deze sectie kreeg daar zwaar artillerievuur en aldaar aanwezige Geniesoldaten verklaarden dat er landmijnen lagen en de weg zou versperd worden door middel van om te leggen boomen.
19.30 uur Deze sectie is toen teruggekomen naar de commandopost en later met de 1e compagnie meegegaan toen deze op een valsch gerucht teruggekomen was en opnieuw opstelling ging innemen. De 3e sectie min een stuk in reserve gehouden en gelegerd onder tentzeilen in de buurt van Berg en Dal. Verder voor legering zorg gedragen van de commandogroep en de Verbindingsafdeeling.
23.30 uur Moment van paniek door alarmeering van de commandopost met bericht dat de Duitschers zouden doorgebroken zijn en alles terugtrok.
Ik werd toen Commandant II-11 R.I.


Commandopost, 6 Juni 1940.
Commandant M.C.-II-11 R.I.
de reserve kapitein.
(get.) A. v.d. Venne.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 5.03 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 1.72 MB)