Verslag terugtocht troepen Grebbe / Kruiponder

VERSLAG TERUGTOCHT TROEPEN GREBBE / KRUIPONDER
---------------------------------------------------------------------------------------------

Het vak tusschen de Grebbe en Kruiponder werd verdedig door:
a. 2-I-8 R.I. - Compagniescommandant Collette, R.E.J.
b. 1-II-8 R.I. - Compagniescommandant Van den Berg, J.
c. 2-II-8 R.I. - Compagniescommandant Wiersinga, A.

a. Noordelijk gedeelte Voormalig Hoornwerk - Heimerstein
b. Noordelijk hiervan (2 voorsectiën aan den dijk, 2 reserve sectiën omgeving Weltevreden)
c. Kruiponder 3 voorsectiën, 1 reserve sectie omgeving kazemat 31.

ad. a.

Omtrent de aanval op deze Compagnie mankeeren nog de gegevens. Vast staat, dat op Zondag 12 Mei pl.m. 16.00 uur troepen van deze Compagnie in Noordelijke richting (naar 1-II-8 R.I.) achter den dijk langs (frontlijn) zijn gevlucht.

ad. b.Toen op Zondag 12 Mei vluchtende troepen van de nevencompagnie Collette bij de rechter voorste sectie aankwamen was Vaandrig Wassenaar niet aanwezig. Deze moet naar de Compagniescommandant zijn geweest.

  1. De waarnemend sectiecommandant heeft toen besloten de vluchtende beweging te volgen richting sectie van Sergeant Vos en vervolgens richting sectie Luitenant Emous en sectie Bison (zie onder ad. c.)
  2. De Sectiecommandant van de linker voorste sectie, de sergeant Vos besloot eveneens de beweging te volgen en zijn opstelling te verlaten (richting sectie Luitenant Emous en Bison).
    De beide voorsectiën werden door den vijand niet serieus aangevallen, wel werd artillerievuur ontvangen, zonder dat verliezen van eenige beteekenis hiervan het gevolg waren.
    Zeer opmerkelijk en foutief is de opstelling van de Compagnie, daar de twee Sectiën in voorste lijn werden gecommandeerd door een vaandrig (Vaandrig Wassenaar, die op het juiste moment afwezig was) en een sergeant (sergeant Vos), terwijl de beide officieren zich bij de reserve sectiën achterwaarts bevonden.
  3. De Sectiën van de Luitenant Van den Heuvel en Emous hebben stand gehouden tot Maandagmorgen. Van Luitenant Van den Heuvel is niets meer vernomen. Luitenant Emous werd krijgsgevangen genomen.

ad. c.Voor wat betreft de voorsectiën kan gezegd worden, dat een ieder tot Zondag 17.00 uur zijn plicht heeft gedaan.
Daarna zijn de Sectiecommandanten (dit geldt voor Adjudant-onderofficier Bison en de Luitenants Vos en Mink) geïnfecteerd door de vlucht van 1-II-8 R.I.
De sectie van de Cadet-Vaandrig Klooster, die overwegend vuur in Noordelijke en Zuidelijke richting kon brengen en slechts met 1 lichte mitrailleur in Oostelijke richting, was na het teruggaan van de Sectiën Bison en Vos niet te handhaven.
De Adjudant-onderofficier Bison heeft aan den sergeant Vente (rechter groep) opdracht gegeven front Zuidwest te maken en op hem terug te trekken wanneer de Duitschers in het nevenvak waren doorgebroken.
Toen reeds aanstonds vluchtende troepen van 1-II-8 R.I. aankwamen bij zijn groep met de tijding dat de Duitschers achter hen aankwamen, is hij met zijn groep op den Sectiecommandant (Bison) teruggetrokken.
Deze is toen met zijn sectie teruggetrokken door het terrein in Westelijke richting onder vijandelijk artillerievuur waarna hij zich heeft gemeld bij den Compagniescommandant (nabij reserve sectie De Vries).
De middelste sectie Commandant (Luitenant Vos) is, omdat hij persoonlijk uitdrukkelijk last van "standhouden" had gehad van zijn Compagniescommandant, aanvankelijk ter plaatse gebleven. Hij en de Luitenant Mink (zware mitrailleurs) hebben zich aan de moreele inzinking niet kunnen onttrekken en zijn door het terrein Noordelijk van de versperring (alwaar geen artillerievuur lag) teruggetrokken. Dit was geen geregelde terugtocht, een ieder wierp zijn wapen en uitrusting weg. De Luitenants hebben zich niet bij de Compagniescommandant gemeld, maar zijn later in het achterterrein aangetroffen.

De troepen, welke overbleven (sectie Luitenant De Vries + Sectie 4 M.C. + terugvloeiende troepen) hoewel alleen te lijden gehad van artillerievuur (Kazemat 31 werd ondermeer door een scherf in het schietgat buiten gevecht gesteld) waren niet veel meer waard, volgens den Compagniescommandant.
Plotseling kwam hierin verandering door het verschijnen van Ritmeester Van de Voort van Zijp met een eskadron. De Kapitein Wiersinga heeft met den Ritmeester Van de Voort van Zijp een uitgangsstelling verkend voor een aanval op Kruiponder bij het vallen van de duisternis.
Toen echter door den Ritmeester bevel werd ontvangen terug te trekken was van een aanval geen sprake meer en zakte het moreel.
De Kapitein Wiersinga is toen op zoek naar den Bataljonscommandant gegaan.
Intusschen heeft Luitenant De Vries, zonder den terugkomst van zijn Compagniescommandant af te wachten, de sectie met bijbehoorende troepen richting Achterberg teruggenomen.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.64 MB)