Verslag van reserve-kapitein G. Cornelissen

Afschrift.

Kort verslag van Dinsdag 7 Mei t/m Zaterdag 11 Mei 1940.

Klik hier voor een uitvergroting
Opstellingen van M.C.-III-8 R.I. in het voorpostenterrein
  Dinsdag 7 Mei 1940. Bataljons oefening in de stellingen (aanval op Hoofdweerstandsstrook). Bij terugkeer: inhouding verloven, alles komt terug.
  Gevechtsgraad 2 a. 's Avonds te 23.00 uur is alles in de stelling in orde (keuken, patr., levensmiddelen enz.)
  Bespreking op Bat.bureau, gebeld om de 8 ingeleverde zware mitrailleurs (20 April ingeleverd, zouden 24 April gezonden worden, waren nog niet terug ondanks herhaald bellen), koffer gepakt. (Luchtwacht en St.patr.Wag.berg uitgezet)

  Woensdag 8 Mei 1940. Gewerkt in de stelling.
  Gecontroleerd of alles in orde was (keuken, munitie, levensmiddelen, ter plaatse, aanvraag om meer munitie).
  IJverig gewerkt om de nieuwe stellingen (voorste lijn) klaar te krijgen.
  Gebeld om de 8 mitrailleurs, zullen in den loop van den dag komen.
  Opdracht deze zoo gauw mogelijk na ontvangst na te zien en in orde te maken.
  Contr. luchtwacht en st.patr.Wag.berg (in orde). Spanning neemt toe; 's avonds 23.00 uur via Bat. nog gebeld om de zware mitrailleurs.

  Donderdag 9 mei 1940. Gewerkt in de stelling. Gereden om materiaal voor stelling bij Cementfabriek, wordt bezorgd.
  Toestand dreigend. Tegen den middag geruststellende verklaring via Brussel II. Verschillende Wageningers vertrekken. Alle stellingen gecontroleerd. Stelling Rijnzicht schietsleuf klaar. 's Middags op rapport bij R.C. inzake een strafreden.
  Nog geen zware mitrailleurs. Zullen in de loop van de avond komen. Moeten in ieder geval bij aankomst direct nagezien worden. e.v. opdracht aan Wacht C. den Serg. te waarschuwen. Bat. zal ook nog bellen.
  Luchtwacht en st.patr. gecontroleerd. Alle manschappen aanwezig in de compagnie.
  Te 20.00 uur 6 zware mitrailleurs ontvangen en in orde gebracht. Nog 2 mankeeren, wederom gebeld, ook de munitie?

  Vrijdag 10 Mei 1940. Plm. 0.30 uur. Bericht stellingen bezetten. Compagnie gewekt en klaargemaakt. Alles loopt vlot. Gebeld om de 2 laatste zware mitrailleurs. Ze kunnen ieder moment komen.
  Goederen vervoerd naar stelling (2e deken en uitrusting, die niet bij den man is). Vele vliegtuigen in de lucht.
  Ca. 2.00 uur. Alarmeerende berichten door de radio. Grote slag in de lucht tussen Duitschland en Engeland.
  Twee laatste mitrailleurs ontvangen, gevuld met water en olie. Geen tijd om na te zien. Zal eventueel in de stelling gebeuren.
  Ca. 4.30 uur. Stelling bezet. Bericht verzonden. Aanvraag meer munitie herhaald. Ze zullen komen.
  School ontruimd, alles in de stelling en op goederenauto geladen.
  Veel vliegtuigen. Afweergeschut weert zich. Opstellingen gecontroleerd. Patr. Wag.berg en Luchtwacht functioneren nog goed.
  We begrijpen dat er oorlog is .... Verbindingen gecontroleerd. (Oude stellingen).
  Plm. 5.00 uur. Opruimingsbevel doorgegeven. Overal wordt begonnen.
  Ca. 7.00 uur. Evacuatie vee en menschen begonnen
  Verbetering schootsvelden door opruimingen. Camouflage. Alles op plaatsen gebracht. Ploegenverdeeling nagegaan, Ontploffingen. Veel vliegtuigen. Luchtwacht Wageningse Berg ingetrokken. Patr. Wag Berg blijft.
  Plm. 12.00 uur. B.C. op bezoek. Opstellingen naar nieuwe stellingen laten overbrengen, die klaar waren.1e sectie in de nieuwe Grebbedijk (Cementfabriek) en achter Nudeoord. Patr. Wag.Berg en patr.naar voren functioneren nog.
  Ca. 14.00-16.00 uur. Inschieten zware mitrailleurs. Terugtrekkende afdelingen langs kunstweg (weg Rhenen-Wageningen).
  Ca. 20.00 uur. Verhoogde patr.gang door het terrein. Geen bijzonderheden. Verbindingen worden ieder halfuur gecontroleerd. Nachtploeg in actie. Dagploeg slaapgelegenheid. (In Co. post art.inl.O.O. de Haan en soldaat Terpstra en 2 telefonisten van het Bataljon (zijn 's morgens 7.00 uur reeds gekomen).
  Plm. 23.00 uur. Veel schieten vanaf Grebbe. Patrouilles functioneren goed. Opwekkende berichten. Gevechtsbericht ingezonden, geen gewonden. Aanvraag munitie herhaald. Alles in orde.

  Zaterdag 11 Mei 1940. Ca. 1.00 uur. Bericht dat zich iets tusschen Cp-3e sectie en Haarweg bevindt. Patr. uitgestuurd. Enkele koeien zijn teruggekeerd en bevinden zich daar. Geregeld controleeren verbindingen en ord.dienst.
  Plm. 4.00 uur. Bericht dat alles goed functioneert. Vele ontploffingen langs kunstweg en in Wageningen. Terugtrekkende patrouilles gaan richting Grebbeberg.
  Opwekkende berichten: Duitschers voor IJssel gebleven. Pantsertrein bij Venlo de lucht in. Engelsche vliegtuigen komen.
  Ca. 4.30 uur. Levensmiddelen en munitie kan gehaald worden; bij de Annahoeve verdeeling over het geheele bataljon.
  Munitie aanwezig; kan gehaald worden. 2e, 3e en 4e sectie halen het met kar en paard. Over munitie gesprek via Bat. met Majoor Landzaat.
  Zoo nu en dan artillerievuur op den Grebbeberg.
  Ca. 5.00 uur. Bericht. Wij houden stand aan de IJssel. In Wageningen zijn 300 partijgangers met 3 lichte stukken geschut.
  Plm. 6.00 uur. Bombardement, ook op de voorposten. Schoten vallen te ver. Geregeld bellen met 2e, 3e en 4e sectie en met 1e sectie via Uitkijkpost.
  Ca. 7.30 uur. Bericht van het Bataljon, dat uitkijkpost vuurstraal heeft gezien bij het stuk aan de Rijn (Cementfabriek).
  Ca. 8.00 uur. Bericht dat zware mitrailleur bij Cementfabriek is stukgeschoten. (1 gewonde). 2e sectie opdracht 1 stuk naar Cementfabriek te dirigeren. Serg. v.d. Neut zal proberen er te komen.
  Plm. 8.30 uur. Bericht, dat er niet te komen is vanwege artillerievuur uit de loods van de Boerencoöperatie; probeeren stand te houden. Uiterwaarden dienen bestreken te worden.
  1e Bombardement op de cp.; 2 treffers; geen gewonden.
  Art. aangevraagd op loods Boerencoöperatie via het Bat.bureau. 150 m. O. kruispunt Grebbedijk en Kunstweg (wordt afgegeven).
  Ca. 9.00 uur. Vuur aangevraagd op toren R.K. kerk te Wageningen. Waarschijnlijk doorgegeven; er wordt gevuurd van de Grebbedijk, maar niet op toren R.K. kerk. Andere toren (Grote Kerk) wordt beschoten.
  Plm. 10.00 uur. 1e sectie terug naar Steenfabriek, daar de nieuwe onhoudbaar zijn en in elkaar geschoten.
  Ca. 11.30 uur. Bericht dat 1e sectie de oude stellingen heeft bezet. Uiterwaarden liggen weer onder vuur.
  Van 10.00 - 15.00 uur. Geregeld artillerievuur op Cp. Verbindingen worden stukgeschoten. Wanneer een verbinding is hersteld, wordt deze weer stukgeschoten.
  Plm. 10.00 uur. Verbinding met 3e sectie aangelegd. Is te 10.30 uur reeds stukgeschoten. Verschillende voltreffers; Cp. blijft intact. Naar Anna's hoeve. Uitkijkpost gesignaleerd op toren R.K. kerk. Avu. hierop aangevraagd. Niets gehoord.
  Ca. 11.00 uur. Alle verbindingen stukgeschoten.
  Plm. 11.30 uur. Luit. Kranenburg terug uit voorste lijn. Deelt mede dat 3 steunpunten witte vlaggen hebben geheschen. Moreel zakt in de Cp. op dit bericht. Hij heeft de 4e sectie opdracht gegeven het vuur naar links te verleggen. Ook de 3e sectie verlegt het vuur naar links. Hevig vuren bij de 3e sectie en veel artillerievuur op de 3e sectie. Het valt te kort of te ver.
  Onder avu. en voortdurend vliegerzicht wordt weer een verbinding aangelegd v.h. Bat. naar Cp. Belofte van luit. Kranenburg: "wij houden stand".
  Ca. 12.00 uur. Probeeren verbinding te verkrijgen met ord. naar 4e sectie. Enkele manschappen van de 4e sectie op de Cp. Er wordt hevig gevochten, volgens hen links van den Haarweg. Teruggestuurd naar 4e sectie. Onder geregeld zwaar artillerievuur wordt verbinding met Bat. nu tot stand gebracht.
  Plm. 13.30 uur. Verbinding met Bat. in orde. Wij houden stand en blijven standhouden. Zwaar artillerievuur. Afscheid genomen van den B.C. en zijn adjudant.
  Ca. 14.00 uur. Verbinding met Bat. weer stuk. Zwaar mitrailleurvuur van links. 3e sectie weert zich goed. Mitrailleur op borstwering om beter te kunnen vuren. Boomgaarden, heggen en huizen staan in de weg. Doorlopend artillerievuur op 3e sectie en Cp.
  Luit. Terhorst in Cp. Wat te doen? We worden van alle kanten beschoten maar zien niets. Opgewekt zo lang mogelijk stand houden. We willen ons leven zo duur mogelijk verkopen. Hij vertrekt en zal tot het uiterste zijn best doen. Handgranaten?
  Plm. 15.30 uur. We zijn aan alle kanten ingesloten. Duitschers bij de hulppost aan de Haarweg. Er is geen mogelijkheid meer. Korporaal Hottinga wil zich niet overgeven en verdwijnt achter Cp. richting Grebbeberg. Artillerievuur op Bat.post.
  Ca. 16.00 uur. Overgave van den Cp. aan de Duitschers, nadat alles zooveel mogelijk is verbrand en onklaar gemaakt. Afvoer naar achteren via Haarweg.
  Alles vol Duitsche troepen, infanteriegeschut en bommenwerpers, 7 cm. bij Woonwagenpark. Zware artillerie op Wageningse Berg en tusschen Heelsum en renkum.
  Ca. 18.30 uur. Op den Wageningse Berg ontmoeting met luit. Terhorst en luit. Poortman en 62 man van de M.C.-III-8 R.I.

De Reserve-kapitein,

(get.) G. Cornelissen.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.05 MB)