Verklaring van kolonel b.d. A.M.M. van Loon

V E R K L A R I N G      van de voormalige Commandant IVe Divisie,
Kolonel b.d. A.M.M. van Loon.


      Naar aanleiding van hetgeen door mij op 1 Juli 1948 aan de Enquête Commissie werd medegedeeld. (zie Deel Ic blz 516 en verder).

    Na bespreking met Overste F.A.J. de Klerck blijkt mij dat verschillende feiten zich anders hebben toegedragen dan mij in de Meidagen 1940 en daarna was bekend geworden.
    Ik wil dus gaarne erkennen dat wanneer ik toen over die gegevens had beschikt, ik mijn brieven aan Chef Generalen Staf en Enquête Commissie anders zou gesteld hebben.

's-Gravenhage, 19 October 1949.
DE KOLONEL b.d.,

(get.) A.M.M. van Loon.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 845.42 KB)