Mei 1940 - De strijd op Nederlands grondgebied, 2e herziene druk

Redactie: Herman Amersfoort en Piet Kamphuis

Klik hier voor een uitvergroting
Instituut voor Militaire Geschiedenis (IMG) brengt opnieuw uit:

Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied

Op 14 juni 2005 verschijnt een nieuwe, herziene editie van het geruchtmakende boek over de Duitse aanval op Nederland in mei 1940. De eerste druk van dit boek deed in 1990 veel stof opwaaien door een verfrissende kijk te bieden op bekende feiten. Het wees de gebruikelijke verklaringen van de snelle nederlaag van 1940 van de hand: Nederland had, bij gebrek aan een behoorlijk alternatief, vóór 1940 een goed defensiebeleid gevolgd; het was niet bij verrassing aangevallen; de bondgenoten hadden Nederland niet in de steek gelaten; SS noch luchtlandingstroepen waren te beschouwen als elite-eenheden; het bombardement op Rotterdam was niet zonder meer een terreurbombardement; het bewees evenmin dat de Duitsers in tijdnood waren geraakt; en de Duitse schendingen van het oorlogsrecht waren in de meeste gevallen niet toe te schrijven aan de invloed van het nationaal-socialisme.

Het boek werd destijds goed ontvangen. Maar het riep bij sommigen ook verzet op. Een levendig publiekdebat volgde, waarin deskundigen en veteranen zich met verve mengden. In 2000 leidde het nieuws dat een herdruk op handen was zelfs tot een kort geding, dat de eisers overigens verloren.

De nieuwe editie die nu op de markt komt heeft het prikkelende karakter van de eerste druk behouden. Zij maakt gebruik van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek sinds 1990 om de indertijd getrokken conclusies krachtiger en duidelijker uiteen te zetten. Bovendien werd de literatuuropgave geheel geactualiseerd zodat het boek opnieuw kan dienen als het uitgangspunt bij uitstek voor ieder die zich verder in het onderwerp wil verdiepen. Tot slot is de vormgeving van het boek vernieuwd: veel nieuw ontworpen kaarten, Duitse en Nederlandse organisatieschema’s en nieuw, onbekend fotomateriaal.

Conclusie

De vormgeving van het boek is veel attractiever geworden en beantwoordt aan wat de markt momenteel vraagt en verwacht van boeken van het IMG. De tekst van het gehele boek is opnieuw geredigeerd zodat de leesbaarheid, die toch al een sterk punt van het boek was, verder is verbeterd. De inhoudelijke aanpassingen zijn vooral te vinden in de hoofdstukken 3, 4, 8, 10 en 11. Zij vloeien voort uit de opbrengsten van nieuw wetenschappelijk onderzoek en zijn een manier om de conclusies uit de eerste druk krachtiger te beargumenteren.

Het werk (464 pagina's) wordt uitgegeven door de Sdu Uitgevers bv te Den Haag. ISBN nr: 90-12-08959-X. De door de uitgeverij vastgestelde prijs is € 39.90 voor de paperback uitgave. Verschenen op: 14 juni 2005.

152